Sonucu Daralt
Kategori
(x)İktisat Tarihi
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 187 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Makro İktisat
Asad Zaman, İslam iktisadım Müslümanların karşılaştıkları meydan okumalara verilen bir cevap olarak konumlandırmama ve İslam iktisadının tarihsel köklerine bir yolculuk yapmaktadır. Zaman'ın çalışmaları özelde ana akım iktisat, genelde ise Batı düşüncesi eleştirisine odaklanmaktadır. Bu çerçevede daha çok Aydınlanma sonrası Batılı düşünürlerin insan ve onun ekonomik aktivitelerine yönelik yaklaşımlarını merkeze alarak ciddi kritikler yöneltilmektedir. Bilhassa günümüz üniversitelerinde okutulan ve piyasada
18 TL.
 %  10
Türkiye İktisat Tarihi (1908-2009)
Her şeyden önce belirtilmesi gereken nokta, kitabın dönemlemesinin, şimdiye kadar hiçbir eserde rastlanmadık ölçüde iktisadi kıstaslara dayanması ve dolayısıyla iktisat-siyaset diyalektiğinde, yazarın iktisada ağırlık veren görüşüyle fevkalade tutarlı olmasıdır. Değerli araştırmacı Korkut Boratav'ın kitabının, Türkiye ekonomisinin nereden geldiği ve nereye gittiği konusunda derin düşünmek isteyenlere bir rehber olarak önerilmesi ve üniversitede ders kitabı olarak okutulması beklenir. - Mehmet Ali Kılıçbay
36 TL. 40 TL.
 %  10
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
TEMEL KAVRAMLAR ve İLİŞKİLER BÜYÜME ve KALKINMANIN TEMEL BELİRLEYİCİLERİ KLASİK DÖNEM ÖNCESİ BÜYÜME YAKLAŞIMLARI KLASİK DÖNEM BÜYÜME TEORİLERİ MODERN BÜYÜME TEORİLERİ NEO-KLASİK BÜYÜME TEORİSİ; R. SOLOW  İÇSEL BÜYÜME TEORİLERİ KALKINMA EKONOMİSİ TARİHÇESİ EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜMÜ AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN PROFİLİ NÜFUS-KALKINMA İLİŞKİSİ KALKINMA TEORİLERİ SERMAYE BİRİKİMİ KALKINMANIN FİNANSMAN KAYNAKLARI  IMF, AGÜ'LER ve İSTİKRAR POLİTİKALARI KÜRESELLEŞME VE AGÜ'LER
58.5 TL. 65 TL.
 %  10
Din ve İktisadî Faaliyet; Protestan Ahlâk, Kapitalizmin Yükselişi ve Bilginin Suistimali
Kapitalizmin Püriten Protestan ahlâk değerleri ile geliştiği düşüncesi, iktisat tarihçileri arasında ilgi uyandırdı. İlk kez Max Weber tarafından dile getirilen bu tez, R. H. Tawney'in yazılarıyla yayıldı. Samuelsson, bu kitapta Weber'in tezlerine ve Tawney'in düşüncelerinin çoğuna itiraz ediyor ve karşı tezler ileri sürüyor. O, Püritan ahlâkı ile kapitalizmin ruhu arasında kurulan ilişkinin tutarlı olmadığını ve bu tezin akademik suistimale varacak şekilde popüler hâle gelmesini eleştiriyor. Bu kitap, kap
25.2 TL. 28 TL.
 %  10
İktisadi Düşünce Tarihi; Güncel ve Eleştirisel Bir Bakış Açısıyla
Ekonomi bir toplumun refahı, barış içinde yaşaması ve en önemlisi de insani değerlere uygun bir hayat sürdürebilmesi için yaşamsal bir öneme sahiptir. İlk medeniyetlerden günümüze kadar bu konuda çeşitli fikirler ortaya atılmış, düşünceler tartışılmış ve bu çabalar ekonomi biliminin doğuş sebebi ve var oluş nedenleri arasında yer almıştır. Gazeteci kökenli akademisyen Yrd. Doç.Dr. Hasan Alpago'nun kalem aldığı bu kitapta toplum ve ekonomi birbirlerini tamamlayan iki olgu olarak ele alınmış ve iktisat tarih
19.8 TL. 22 TL.
Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi hem kapsadığı dönem hem de içerik ve vurguları ile, iktisadi tarihimize farklı bir yaklaşımı hedefliyor. Osmanlı-Türkiye iktisat tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Şevket Pamuk'un bu son çalışmasının önemli bir özelliği son 200 yılı birlikte ele alması. Türkiye iktisadi tarihçiliğinde 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl sık sık birbirlerinden kalın duvarlarla ayrıldı. Oysa Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde önemli siyasal değişiklikler gerçekleşirken, iktisad
24 TL.
David Ricardo (1772-1823): A. Smith´le başlayıp J.S. Mill ile sona eren İngiliz Klasik Okulu´nun doruk noktasını oluşturduğu kabul edilir.. Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri´nde ekonomi bilimi ve politikanın bugün de uğraştığı sorunları iki yüzyıl önce ele alan Ricardo, bu yapıtıyla K. Marx´tan J.S. Mill´e kadar farklı çizgide birçok düşünürü derinden etkilemiştir.
26 TL.
Çağımızın en büyük tarihçilerinden birinin çeyrek yüzyıl boyunca yaptığı araştırmaların muhassalası... Osmanlı yükselme ve gerilemesinin ekonomik sebepleri ne idi? Cevaplar bu kitapta... (Taha AKYOL) Sual sahibi bir kitap... Multidisipliner bakış açısının hâkimiyeti kendisini hemen hissettiriyor ve esere çok başka bir kıymet boyutu ilave ediyor. (Ahmet Turan ALKAN) Son iki yüz yıllık sosyal ve ekonomik dönüşümü, herhangi bir Batı merkezli tarih telakkisine ve bundan üretilen soyut modellere başvurmadan ke
52 TL.
 %  10
Roma AŞ; İlk Çokuluslu Şirketin Yükselişi ve Çöküşü
Roma İmparatorluğu'nun uzun tarihini dev bir çokuluslu şirketin tarihi gibi okuyabilir miyiz? Stanley Bing Roma AŞ'de bunu yapıyor. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve en uzun ömürlü imparatorluğunun yükseliş ve çöküş hikâyesini modern zamanlarda yükselen ve çöküşe geçen dev bir şirketin hikâyesiymiş gibi anlatıyor: İmparatorların CEO, diğer devletlerin rakip şirket, sarayların da holding binası rolünü oynadığı heyecanlı ve mizahi bir hikâye. Büyük şamata... Antik çağda maceralı bir yolculuk. -Financ
16.2 TL. 18 TL.
 %  10
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye'nin İktisadi Yapısındaki Değişim ve Gelişmeler (1923-1938)
Kurtuluş Savaşı'yla birlikte iktisadi, ticari ve diğer sahalarda da Milli Mücadele başlatılması gerekmekteydi ve bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak Türkiye'nin sanayi ve ticaretini geliştirmek amacıyla çalışmalara yön ve hız verildi. Cumhuriyet kurulduğu sırada ve kuruluşu izleyen yıllarda, ülkemizde kuvvetli teşebbüs sermayeleri mevcut olmadığından halkımız ancak küçük ölçekte sanayi işlerine ve orta büyüklükte sermayelerle yapılabilecek bazı imalata girişebilmiş ve büyük mikyasta yapılması lazım ge
54 TL. 60 TL.
İktisadi düşüncenin bir üç büyükleri varsa, onlardan biri John Maynard Keynes'tir, uzmanlar bunda hemfikir (diğerleri, Adam Smith ve Karl Marx). Keynes, üç büyüklerin en genci, en moderni. Elinizdeki kitap, bu büyük iktisat düşünürünün 20. yüzyıla damgasını vuran etkisini incelemekle kalmıyor, bu düşünsel mirasın hâlâ güncel olan verimlerini tartışmaya açıyor. Keynes'in para teorisine bakışı, istikrarsızlık meselesinin onun düşüncesinin seyrindeki yeri gibi, iktisatçıları ve iktisat öğrencilerini ilgilendi
31 TL.
 %  10
Orta Çağ İslâm İktisat Düşüncesi; Batı İktisatındaki Büyük Kayıp Halka'nın Telafisi
Orta Çağ İslâm İktisat Düşüncesi, Aquinalı Thomas'ın da dâhil olduğu Latin Skolastiklerinden önceki beş asır boyunca, bazı öncü Müslüman âlimlerin yazılarında keşfedilen iktisadî düşüncenin kökenleri üzerine yazılan makalelerin derlemesidir. Bahsi geçen zaman dilimi Joseph Schumpeter tarafından iktisat tarihinde büyük kayıp halka olarak tanımlamıştır. Bu zaman diliminde sadece İktisat değil; Felsefeden Bilime, Tıptan Coğrafyaya, Matematikten Metafizik'e kadar birçok sahada İslâm âlimleri tarafından üretilmi
34.2 TL. 38 TL.
İktisat Tarihini Dünya ve ülkelerin nüfuslarıyla alakalandırarak tahlil eden, orijinal tezler ileri süren kayda değer bir eser. İktisadî teşkilatlanmanın üç merhalesi olarak kabul ettiği avcılık, ziraat ve sanayi dönemlerinin kendi içlerindeki nüfus-iktisat ilişkilerini ve bir merhaleden diğerine geçiş sırasında ortaya çıkan değişmeleri inceler. Dünya günden güne daha küçük hale gelmekte, binlerce yıldan beri birbirine kapalı kalmış toplumlar hızla birbiriyle ilişki kurmakta hatta çatışmaya girmektedir. Bu
15 TL.
 %  10
İktisadi Doktrinler Tarihi
İktisadi doktrinler tarihi ya da iktisat tarihi bağımsız bir çalışma alanı mıdır? Bugün, iktisadın alt dalları arasında uzmanlaşma o kadar derinleşti ki iktisat tarihi alanında ders verebilmek ve araştırma yapabilmek için bu alanı bağımsız bir çalışma alanı olarak görmek gerekiyor. İktisat tarihinin bağımsız bir çalışma alanı olması, bu alanın sorunsallarının kendine özgü olması, iktisat tarihçilerinin iktisadın alt dallarında uzmanlaşan araştırmacılarla değil diğer iktisat tarihçileriyle rekabet içinde old
34.2 TL. 38 TL.
Türkiye ekonomisinin hem ölçeği hem de yapısı son 40 yılda çarpıcı bir şekilde değişti. Bu önerme olgusal bir tespittir. İdeolojik bir onaylama ya da yerme değildir. Bu dönüşümün idraki bu kitabın doğru okunması ve değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. 1950'de Türkiye'de 24 bin, 1965'te 84 bin üniversite ve yüksekokul öğrencisi vardı. Bugün bu sayı 5 milyonu aşmıştır. 1950 Türkiye'si, erkeklerin askere gidip gelmesi dışında, insanların büyük bir kısmının doğdukları yerde yaşadığı ve öldüğü fakir bi
38 TL.
 %  10
Sanayileşmenin Gizli Tarihi
Bu kitapta, adı sadece dipnotlarda geçse de Türkiye adlı bir ülkede on yıllardır uygulanan ekonomi politikalarının niçin ve nasıl uygulandığından ve ortaya çıkan sonuçlardan söz ediliyor. Derinliği, kadar kolay anlaşılırlığı ve çarpıcı örneklerle canlılık kazanmış, içinize işleyen bu çalışma, 'dünyada işleyen gerçek ekonomi' olarak adlandırılabilirdi. Sanayi devriminin kökenlerinden günümüze kadar cereyan eden ekonomik gelişme ile standart/egemen doktrinin anlattıkları arasındaki uçurum giderek büyümekted
37.8 TL. 42 TL.
 %  10
Osmanlı Coğrafyası'nda Petrol Mücadelesi; Kalust S. Gülbenkyan ve Türk Petrol Şirketi
Musul, Petrol ve Gülbenkyan. Bu üç kelime üzerinden Türk toplumunun zihninde özel bir algı yaratılmıştır. Hemen herkesin kafasında bu konuda söyleyebileceği bir şeyler oluşmuştur. Birincisi bir kaybı nitelemekte, ikincisi keşke bizim olsa tarzında bir temenniyi dile getirmekte, üçüncüsü ise suçlu bularak bir teselliyi hatırlatmaktadır. Bu kitap Gülbenkyan üzerinden bitmekte olan Osmanlı topraklarındaki petrol alanlarının imtiyazlarını pazarlamayı hedefleyen Türk Petrol Şirketi'ni incelerken, aslında günümü
15.3 TL. 17 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 187 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1